Systemy transmisyjne

l. Szczegółowe cele ksztcenia

W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczeń (słuchacz) powinien umieć:

- zdefiniować podstawowe parametry torów przewodowych,

- przeliczyć parametry elektryczne torów przewodowych na parametry falowe,

- scharakteryzować właściwości kabli symetrycznych i koncentrycznych,

- scharakteryzować kontrolę szczelności kabli telekomunikacyjnych, ich konserwacji i pomiary parametrów falowych,

- wyjaśnić zasady transmisji sygnałów optycznych w światłowodach wielomodowych skokowych i gradientowych oraz w światłowodach j jednomodowych,

- scharakteryzować parametry światłowodów i kabli światłowodowych,

- scharakteryzować różne rodzaje łączeń światłowodów i straty mocy sygnału na łączeniach,

— wyjaśnić metodę częstotliwościową i czasową wielokrotnego wykorzystania torów transmisyjnych,

- wyjaśnić zasadę pracy systemów PCM,

- scharakteryzować kody transmisyjne dwu i trójwartościowe,

- wyjaśnić zasady zabezpieczania sygnałów cyfrowych przed błędami, " scharakteryzować systemy radiokomunikacyjne,

- uzasadnić podział widma częstotliwości między różne służby,

- scharakteryzować struktury linii radiowych,

- wymienić podstawowe bloki urządzeń linii radiowej,

- scharakteryzować zasadę działania urządzeń cyfrowych linii radiowej,

- wyjaśnić zasady łączności satelitarnej,

- scharakteryzować systemy satelitarne, współpracujące z Krajowym Centrum Łączności Satelitarnej.

2. Materiał nauczania

Tory napowietrzne: Budowa, właściwości elektryczne, ograniczenia częstotliwościowe.

Tory i linie kablowe: Kable symetryczne i koncentryczne. Parametry falowe i parametry transmisyjne. Budowa linii kablowej. Montaż kabli, kontrola szczelności, konserwacja i pomiary linii kablowych.

Tory i kable światłowodowe: Budowa i właściwości torów światłowodowych, budowa kabli światłowodowych. Parametry światłowodów: stratność, częstotliwość graniczna, kąt akceptacji i aparatura numeryczna. Łączenie światłowodów: złącza stale i .rozłączne, cięcie i spawanie światłowodów. Straty mocy na złączach światłowodowych.

Zasada transmisji analogowej i cyfrowej: Porównywanie właściwości. Zasady wielokrotnego wykorzystania torów transmisyjnych - metody częstotliwościowa i czasowe. Połączenia miedzy centralami miejskimi i międzymiastowymi, połączenia miedzy radiostacjami.

Charakterystyka systemów PCM: Systemy pracujące z szybkością transmisji: 8 Mbit/s, 34 Mbit/s i 140 Mbit/s. Budowa i zasada działania krotnic PCM 30/32. Kody sygnału cyfrowego: dwu wartościowe NRZ i RZ, trójwartościowe AMI i HDB-3. Kody stosowane w światłowodach typu mBnB (np. 5B-6B). Budowa urządzeń i traktów światłowodowych. Schemat blokowy traktu światłowodowego NKT 140 DS (140 Mbit/s).

Zabezpieczenie sygnów cyfrowych  przed błędami: Regeneracja sygnału cyfrowego, kody korekcyjne.

Teletransmisyjne systemy radiowe: Rodzaje systemów"  radiotelegraficzne, radiotelefoniczne, radiofoniczne i telewizyjne. Podział widma częstotliwości między służby łączności radiowej. Propagacja fal radiowych.

Struktura linii radiowych: Linie radiowa z modulacją częstotliwości. Cyfrowe linie radiowe. Urządzenia końcowe cyfrowej linii radiowej. Urządzenia cyfrowe linii radiowej: transkoder, nadajnik, odbiornik, zwrotnice antenowe.

Łączność satelitarna: Zasada działania. Metody wielokrotnego dostępu do satelity FDMA, TDMA, CSMA. Systemy satelitarne współpracujące!  z Centrum Łączności Satelitarnej (Psary): Intelsat, Intersputnik, Inmarsat, Eutelsat (krótka charakterystyka).