SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH OBEJMUJE

Administrowanie bazą

Tworzenie struktury bazy

Tworzenie ,odczyt, aktualizacja ,usuwanie danych oraz struktury danych (CRUD  Create  Read  Update Delete)

Manipulowanie bazą wykonywanie zapytań (select)

Udostępnianie bazy (wielu użytkownikom i programom)

Konserwacja bazy

Ochrona danych ( niewłaściwe działanie awarie, nieautoryzowany dostęp)

Generowanie raportów

GRAFICZNA INTERPRETACJA SZBD