POSTULAT CODDA

12 postulatów Codda

Jest to zestaw 13 zasad numerowanych od 0 do 12 stworzonych przez Edgara F. Codd pioniera relacyjnych baz danych. Każda relacyjna baza danych musi je spełniać.

0.

System musi być kwalifikowany jako relacyjny, jako baza danych i jako system zarządzania

1.

Postulat informacyjny - dane są reprezentowane jedynie poprzez wartości atrybutów w wierszach tabel,

2.

Postulat dostępu - każda wartość w bazie danych jest dostępna poprze podanie nazwy tabeli, atrybutu oraz wartości klucza podstawowego,

3.

Postulat dotyczący wartości NULL - dostępna jest specjalna wartość NULL dla reprezentacji wartości nieokreślonej jak i nieadekwatnej, inna od wszystkich i podlegająca przetwarzaniu

4.

Postulat dotyczący katalogu - wymaga się, aby system obsługiwał wbudowany katalog relacyjny z bieżącym dostępem dla uprawnionych użytkowników używających języka zapytań,

5.

Postulat języka danych - system musi dostarczać pełnego języka przetwarzania danych, który może być używany w trybie interaktywnym jak i w obrębie programów aplikacyjnych, obsługuje operacje definiowania danych, operacje manipulowania danymi, ograniczenia związane z bezpieczeństwem i integralnością oraz operacje zarządzania transakcjami,

6.

Postulat modyfikowalności perspektyw - system musi umożliwiać modyfikowanie perspektyw, o ile jest ono (modyfikowanie) semantycznie realizowalne,

7.

Postulat modyfikowalności danych - system musi umożliwiać operacje modyfikacji danych, musi obsługiwać operatory INSERT, UPDATE oraz DELETE,

8.

Postulat fizycznej niezależności danych - zmiany fizycznej reprezentacji danych i organizacji dostępu nie wpływają na aplikacje,

9.

Postulat logicznej niezależności danych - zmiany wartości w tabelach nie wpływają na aplikacje,

10.

Postulat niezależności więzów spójności - więzy spójności są definiowane w bazie i nie zależą od aplikacji,

11.

Postulat niezależności dystrybucyjnej - działanie aplikacji nie zależy od modyfikacji i dystrybucji bazy,

12.

Postulat bezpieczeństwa względem operacji niskiego poziomu - operacje niskiego poziomu nie mogą naruszać modelu relacyjnego i więzów spójności.

 

powrót